Algemene voorwaarden Telforce

Artikel 1 Algemeen, toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst
1.1 Onder ‘Telforce’ wordt verstaan ondernemingen, behorende tot Telforce. Onder ‘Opdrachtgever wordt verstaan de (rechts)persoon met wie Telforce een overeenkomst sluit. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst tussen Telforce en Opdrachtgever, inclusief bijlagen, waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan (op) papier, dat is ter hand gesteld of is verschaft per telefax, per gewone post of indien zulks expliciet is aangegeven per aangetekende post (=hardcopy). E-mailberichten of andere elektronische berichten vallen hier niet onder, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Telforce, alle overeenkomsten tussen Telforce en Opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele andere (inkoop)voorwaarden, wordt door Telforce uitdrukkelijk van de hand gewezen, en toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden uit. Voor zover andere voorwaarden desalniettemin (deels) toepasselijk zouden zijn prevaleren deze algemene voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid te allen tijde boven die andere voorwaarden.
1.4 Alle offertes van Telforce zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij door Telforce schriftelijk anders is vermeld.
1.5 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Telforce schriftelijk en middels ondertekening een opdracht aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. Telforce zal geen werkzaamheden voor Opdrachtgever verrichten, zolang geen Overeenkomst tot stand is gekomen. Indien een Overeenkomst onverhoopt niet schiftelijk wordt aangegaan, wordt de factuur van Telforce, behoudens tegenbewijs, geacht de Overeenkomst volledig weer te geven.

Artikel 2 Prijzen, tarieven en betaling
2.1 Telforce zal voor de door haar te verrichten diensten en te leveren zaken aan Opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen op basis van nacalculatie conform de door Telforce gehanteerde tarieven, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een vaste prijsafspraak is vastgelegd.
2.2 Alle vermelde totaalvergoedingen zijn door Telforce geschat naar beste vermogen en weten, op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.3 Door Telforce aangeboden en overeengekomen prijzen en tarieven luiden steeds in EURO (zolang de Nederlandse overheid hier geen beperkingen in oplegt) en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege ter zake van de levering van zaken of diensten. Voor diensten verleend aan landen binnen de EU vanuit Nederland zal volgens Nederlands recht omzetbelasting gerekend worden. De prijzen en tarieven zijn voorts exclusief kosten van verpakking, vracht en andere kosten van verzending, reistijd, reiskosten en verblijfskosten.
2.4 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft Telforce het recht haar prijzen en tarieven aan te passen op basis van de ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt. Telforce zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de wijzigingen van de prijzen en tarieven. De in de Overeenkomst genoemde tarieven voor wat betreft de boncomponent zijn in ieder geval onderhevig aan wijzigingen. Voorts geldt dat in ieder geval indexering plaatsvindt van het tarief voor wat betreft de niet-loonkostencomponent op basis van de index van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, zoals vastgesteld in de maand december van enig kalenderjaar, voor gezinsconsumptie.
2.5 Betaling dient, zonder enige opschorting, korting, of verrekening met een vordering die Opdrachtgever op Telforce heeft of meent te hebben, uiterlijk binnen vijf (5) dagen na factuurdatum te geschieden in de valuta zoals op de factuur vermeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is Telforce gerechtigd hiertoe een voorschotdeclaratie aan Opdrachtgever te zenden.
2.6 Indien de verschuldigde betaling niet tijdig is ontvangen is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand en dient alle door Telforce te maken (buiten)gerechtelijke kosten aan Telforce te vergoeden. Door Telforce te maken administratie- en juridische kosten zijn hieronder nadrukkelijk begrepen. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten beslaan de door Telforce ter zake gemaakte en te maken kosten, met een minimum van 15% van het totale door Opdrachtgever verschuldigde bedrag. Indien de door Opdrachtgever verschuldigde betaling, om wat voor reden dan ook, niet door Telforce is ontvangen binnen 90 dagen na factuurdatum, is Telforce gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Telforce op enigerlei wijze een vergoeding verschuldigd is of wordt aan Opdrachtgever en/of derden.
2.7 Indien er op grond van algemene of bijzondere feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, is Telforce gerechtigd van Opdrachtgever hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen, hetzij een waarborgsom te vorderen, bij gebreke waarvan Telforce uitvoering van de Overeenkomst(en) mag opschorten, onverminderd de overige rechten van Telforce. Het bedrag van de nadere zekerheidsstelling, bedoeld in de vorige volzin, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Opdrachtgever in redelijkheid over een periode van twaalf (12) maanden verschuldigd zal zijn, tenzij anders wordt overeengekomen.
2.8 Bij volume afhankelijke prijsafspraken (staffel) tussen Telforce en Opdrachtgever zal in beginsel worden gefactureerd op basis van de tariefsklasse, die met de door Partijen gezamenlijk vastgestelde prognose overeenstemt. Indien op enig moment tijdens of na de overeengekomen periode blijkt, dat afwijkingen naar boven van toepassing zijn op het geprognosticeerde volume, zal Telforce de tariefsverschillen met terugwerkende kracht aan Opdrachtgever factureren.
2.9 Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de Opdrachtgever is Telforce gerechtigd de toegang tot de dienst te blokkeren.

Artikel 3 medewerking door Opdrachtgever, verplichtingen Opdrachtgever
3.1 Verzending en vervoer van zaken, waaronder tevens wordt verstaan de aanlevering van gegevens en informatie (al dan niet via telefoonlijnen, draadloze verbindingen of andere datacommunicatieverbindingen), geschieden steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien deze door Telforce of derden worden uitgevoerd of verzorgd. Extra kosten alsmede opschorting van werkzaamheden vanwege niet tijdige en/of deugdelijke verzending en/of vervoer van zaken door Opdrachtgever of derden komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever zal steeds tijdig, volledig en kosteloos alle inlichtingen, gegevens, faciliteiten, producten, diensten, materialen en medewerking verschaffen, welke Telforce noodzakelijk acht voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht zich steeds tijdig en volledig te houden aan richtlijnen van Telforce dan wel van derden, ongeacht of Telforce werkzaamheden verricht vanuit een Telforce-locatie of vanuit, c.q. op locatie van de Opdrachtgever. Extra kosten alsmede opschorting van werkzaamheden ten gevolge van het niet tijdig en/of niet deugdelijk nakomen van het bepaalde in dit artikel door Opdrachtgever of derden komt voor rekening van Opdrachtgever.
3.3 In het geval door Telforce gebruik gemaakt dient te worden van ICT toepassingen van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever waar noodzakelijk Telforce toegangscodes toewijzen. Telforce zal deze codes met zorg behandelen, maar zij is niet aansprakelijk voor misbruik ervan door Opdrachtgever of derden.
3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in haar organisatie van alle apparatuur, programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, (inhoud van) databanken en van de door Telforce te leveren of geleverde producten of diensten, alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

Artikel 4 Leveringstermijnen
Alle door Telforce genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de (leverings)termijn dreigt plaats te vinden, zal Telforce Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
Telforce behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde of te leveren zaken en (resultaten van) diensten, totdat de vordering betreffende de tegenprestatie voor al deze zaken (resultaten van) diensten volledig is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot hetgeen Telforce van de Opdrachtgever heeft te vorderen wegens het tekort schieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 6 Garantie
Indien Telforce enige garantie verstrekt aan Opdrachtgever zal de garantieperiode nimmer langer zijn dan één maand na de door Telforce verrichte prestatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere garantieperiode is overeengekomen. Indien gedurende de garantieperiode sprake is van een aan Telforce toerekenbare gebrekkige prestatie, zal Telforce de prestatie zo mogelijk (doen) herhalen teneinde de gebreken te herstellen. Op Telforce rust in dit verband geen enkele andere verplichting. Deze verplichting van Telforce tot herhaling van de prestatie is voorts beperkt tot de maxima vermeld in artikel 7 van deze algemene vooraarden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Telforce is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
7.2 Indien Telforce toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting dan wel aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad, zal Telforce tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk zijn voor door de Opdrachtgever aantoonbaar gemaakte kosten die rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van Telforce dan wel het aansprakelijk zijn van Telforce op grond van onrechtmatige daad. Deze aansprakelijkheid voor de voornoemde kosten is beperkt tot maximaal 100% van de voor die Overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) (exclusief omzetbelasting), met een maximum van EURO 20.000,00 en is bij duurovereenkomsten per gebeurtenis en per jaar beperkt tot een bedrag gelijk aan 100% van het op grond van die Overeenkomst voor dat jaar gefactureerde vergoeding(en) (exclusief omzetbelasting), met een maximum van EURO 20.000,00. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Telforce in elk geval te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Telforce in het voorkomend geval dekking biedt. Schade als bedoeld in dit lid dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier (4) weken na het ontstaan schriftelijk aan Telforce te zijn gemeld.
7.3 Aansprakelijkheid voor andere kosten en schade, waaronder mede verstaan bedrijfsschade, gemis van verwacht voordeel en andere vermogensschade, dan de als genoemd in lid 2 van dit artikel, is uitgesloten.
7.4 Opdrachtgever vrijwaart Telforce tegen alle aanspraken van derden. Opdrachtgever zal door Telforce ingeschakelde of voor Telforce werkzame derden of personen nimmer aanspreken, behoudens in geval van opzet, ernstige nalatigheid of grove schuld. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsuitingen en beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Telforce voor de uitvoering ingeschakelde aan Telforce gelieerde rechtspersoon of werknemers, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. Telforce is gerechtigd de door derden aan Telforce opgelegde aansprakelijkheidsuitsluitende en beperkende bedingen tegen te werpen aan Opdrachtgever, onverminderd de overige aansprakelijkheidsuitingen en beperkingen uit deze voorwaarden.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Indien Telforce door overmacht van blijvende of tijdelijke aard verhinderd wordt een Overeenkomst (verder) uit te voeren kan dit Telforce niet worden toegerekend. In geval van overmacht hebben partijen het recht de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Indien een overmachtsituatie meer dan 30 dagen voortduurt hebben partijen het recht zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, die niet zijn te wijten aan de schuld van een partij en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onvoorziene omstandigheden; vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers; werkstaking; bedrijfsbezetting; blokkades; embargo; overheidsmaatregelen; oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand; stroomstoringen; storingen in (elektronische) communicatielijnen; verlies, verminking of beschadiging (van gegevens) bij transport; brand; ontploffing; waterschade; overstromingen en/of aardbeving.

Artikel 9 Beëindiging/ontbinding
9.1 Indien de Opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de op hem rustende verplichtingen uit de Overeenkomst, stelt Telforce hem in gebreke en verleent Telforce de Opdrachtgever daarbij een redelijke termijn voor nakoming. Indien de Opdrachtgever in verzuim blijft na het verstrijken van voormelde termijn, heeft Telforce het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Telforce enige vergoeding aan Opdrachtgever en/of een derde verschuldigd is of wordt.
9.2 Telforce heeft voorts het recht de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen in de navolgende gevallen;
a. Indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel surseance aan haar wordt verleend;
b. Indien de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, dan wel derden het faillissement van de Opdrachtgever aanvragen, dan wel het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken;
c. Indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd;
d. Indien de zeggenschap over de onderneming van de Opdrachtgever wezenlijk wordt gewijzigd;
e. Indien de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen gedurende 90 dagen na factuurdatum, ongeacht de reden hiervan, niet zijn betaald aan Telforce. Telforce zal nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn wanneer de Overeenkomst om een in dit artikel genoemde reden wordt beëindigd.
9.3 De ontbinding c.q. beëindiging van de Overeenkomst heeft als gevolg dat Telforce na het tijdstip waarop de Opdrachtgever de mededeling van de ontbinding c.q. beëindiging heeft ontvangen, niet langer verplicht is om de Overeenkomst verder na te komen. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Telforce, welke zijn ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding c.q. beëindiging, blijven onverminderd in stand.
9.4 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds ontbindt c.q. beëindigt, zal Opdrachtgever de door Telforce gemaakte kosten, bestede manuren en verwerkte materialen vergoeden. Hieronder zijn mede begrepen de investeringen en het afbreken van duurrelaties die Telforce met het oog op haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is aangegaan.
9.5 Verplichtingen en rechten uit hoofde van de Overeenkomst welke naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de Overeenkomst voor te duren, blijven na beëindiging van de Overeenkomst / voor zover rechtens mogelijk tussen partijen van kracht.

Artikel 10 Vertrouwelijke informatie, geheimhouding
10.1 Partijen zijn verplicht tot vertrouwelijke behandeling en geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van of namens de andere partij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Partijen verplichten zich dergelijke gegevens niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden bekend te maken, tenzij en voor zij daartoe zijn gehouden krachtens enige wettelijke, dwingendrechtelijke bepaling. Partijen zullen hun personeel en andere betrokken personen verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
10.2 Tenzij anders is bepaald, zullen in geval van beëindiging van de Overeenkomst ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie worden vernietigd of op een nader overeen te komen wijze worden geretourneerd, waarbij de kosten van vernietiging dan wel retournering voor Opdrachtgever zijn.
10.3 Het is Telforce toegestaan in publicaties, reclame-uitingen of anderszins melding te maken van de Overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 11 Gegevensbescherming
11.1. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Telforce is bewerker en heeft geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke voor Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst worden verwerkt. Telforce zal alleen gegevensverwerkingen uitvoeren die schriftelijk zijn opgedragen door Opdrachtgever.
11.2. Partijen zullen het gestelde bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens (waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)) nakomen.
11.3. Opdrachtgever zal Telforce alle gevraagde informatie ten aanzien van de gegevensverwerking onverwijld schriftelijk verstrekken. Hieronder wordt onder meer verstaan dat Opdrachtgever Telforce op eerste verzoek dient te informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst is aangemeld bij de toezichthouder op de in Nederland geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (het “College Bescherming Persoonsgegevens”) dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Opdrachtgever.
11.4. Opdrachtgever vrijwaart Telforce, behoudens opzet en/of grove schuld van Telforce, tegen alle aanspraken die jegens Telforce mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gestelde bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.
11.5. Telforce is als bewerker gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde bij of krachtens wet0 en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens. Telforce is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever is jegens Telforce aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de opschorting. Telforce zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie (waaronder persoonsgegevens), zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven.
11.6. Telforce zal slechts na voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever derden als bewerker inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 12 Intellectuele eigendom of daarmee vergelijkbare rechten
12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Telforce ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde programmatuur, (resultaten van de) diensten en aanverwante materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Telforce of diens licentiegevers. Deze rechten worden, voor zover noodzakelijk, op grond van de Overeenkomst(en) door Opdrachtgever aan Telforce overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door Telforce reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover de overdracht van dergelijke rechten een nadere formaliteit is vereist, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Telforce aan de overdracht van zodanige rechten aan Telforce zijn onvoorwaardelijke medewerking verlenen.
12.2. Indien een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen van Opdrachtgever door substantiële investering van Telforce zodanig systematisch of methodisch worden geordend zodat daardoor een (gewijzigde) databank ontstaat, dan komen de daarop rustende auteursrechten, databankrechten of vergelijkbare rechten toe aan Opdrachtgever. Deze rechten worden, voor zover noodzakelijk, op grond van de Overeenkomst(en) door Telforce aan Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere formaliteit is vereist, zal Telforce op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van zodanige rechten aan Opdrachtgever zijn onvoorwaardelijke medewerking verlenen.
12.3. Opdrachtgever verleent hierdoor aan Telforce een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht/licentie voor onbepaalde tijd ten aanzien van enig materiaal en/of gegevens, waaronder begrepen programmatuur, apparatuur, documentatie, databanken en werkinstructies, die Telforce voor de uitvoering van een overeenkomst zal bezigen en/of die Opdrachtgever aan Telforce beschikbaar stelt en waarvan expliciet is overeengekomen dat de intellectuele eigendomsrechten of daarmee vergelijkbare rechten niet bij Telforce zullen (gaan) berusten. Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is om Telforce voornoemd gebruiksrecht te verschaffen.
12.4. Partijen verplichten zich over en weer tot vrijwaring van aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten of daarmee vergelijkbare rechten, indien deze inbreuken betrekking hebben op aan de andere partij ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, (resultaten van de) diensten, aanverwante materialen alsmede (gegevens in) databanken. Deze vrijwaring geldt niet, indien de inbreuk is ontstaan door een door de andere partij aangebrachte wijziging of toevoeging. Het bepaalde in de hier voorgaande zin is niet van toepassing in de gevallen dat Telforce (een) wijziging(en) of (een) toevoeging(en), waaronder (een) bewerking(en) heeft aangebracht, waarvan Telforce met Opdrachtgever is overeengekomen dat deze door of namens Telforce worden aangebracht c.q. waartoe Opdrachtgever Telforce opdracht heeft gegeven deze aan te brengen. Ten aanzien van de gevallen als bedoeld in de hier voorgaande zin zal Opdrachtgever Telforce vrijwaren overeenkomstig het in de eerste zin van dit artikel ter zake bepaalde. Partijen zullen elkaar onverwijld informeren over dergelijke aanspraken van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten of daarmee vergelijkbare rechten.

Artikel 13 Concurrentiebeding
Gedurende de looptijd van een Overeenkomst, alsmede gedurende een periode na beëindiging daarvan, zullen Telforce en Opdrachtgever over en weer elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede wordt begrepen onder de verantwoordelijkheid van Telforce vallende derden, niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 14 Vervaltermijn
Behoudens wanneer anders is overeengekomen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Telforce in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 Overdracht rechten en/of verplichtingen
Bij het naleven van Overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of diensten, heeft Telforce het recht om de daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan met Telforce gelieerde natuurlijke en/of rechtspersonen.

Artikel 16 Gedeeltelijke nietigheid, conversie, wijzigingen
16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met enig algemeen verbindend voorschrift, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
16.2. Een met een algemeen verbindend voorschrift strijdige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die rechtens wel toelaatbaar zou zijn geweest en die Telforce de best mogelijke bescherming biedt ter zake van de in de oorspronkelijke bepaling geregelde materie. Hetzelfde geldt indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden in de bijzondere omstandigheden van het geval buiten toepassing wordt gelaten.
16.3. Telforce heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. In dat geval dient Telforce de gewijzigde voorwaarden tijdig bekend te maken. Gewijzigde voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking, tenzij anders in de bekendmaking is vermeld. Indien Opdrachtgever niet instemt met de gewijzigde voorwaarden, is hij gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel 17 Rechts- en forumkeuze
17.1. Op alle Overeenkomsten tussen Telforce en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen tussen Telforce en Opdrachtgever, verband houdende en voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
Deze leveringsvoorwaarden zijn van kracht vanaf 1 februari 2018.